Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2019

 • pdf Nr_1_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_2_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • pdf Nr_3_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Opoczna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_4_2019.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_5_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_6_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_7_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 23 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_8_2019.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego ora klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_9_2019.pdf - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno
 • pdf Nr_10_2019.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_11_2019.pdf - w sprawie określenia stawek czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • pdf Nr_12_2019.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_13_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w 2019 r.
 • pdf Nr_14_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: "Usługi transportowo-sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w 2019 r."
 • pdf Nr_15_2019.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie miasta i gminy Opoczno w 2019 r.
 • pdf Nr_16_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia
 • pdf Nr_17_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_18_2019.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_19_2019.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2019
 • pdf Nr_20_2019.pdf - w sprawie nabycia w trybie ordynacji podatkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obr. 11 m. Opoczno wraz z prawem własności naniesień w postaci nawierzchni asfaltowej
 • pdf Nr_21_2019.pdf - w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku przy ul. Sobieskiego 10 w Opocznie
 • pdf Nr_22_2019.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obr. Kruszewiec gm. Opoczno
 • pdf Nr_23_2019.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 791/1 w obr. 10 miasta Opoczno
 • pdf Nr_24_2019.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki.
 • pdf Nr_25_2019.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia
 • pdf Nr_27_2019.pdf - w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2018 dla celów korekty podatku odliczonego w 2018 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2019 r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w 2019 r.