Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2020

 • pdf Nr_1_2020.pdf - w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_2_2020.pdf - w sprawie: ustalenia procedury przygotowania i wdrażania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Gminie Opoczno.
 • pdf Nr_3_2020.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Opoczno pod pawilonami handlowymi znajdującymi się w wyremontowanej części targowiska miejskiego w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 66
 • pdf Nr_4_2020.pdf - w sprawie: dzierżawy części nieruchomości w obrębie Mroczków Gościnny oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_5_2020.pdf - w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
 • pdf Nr_6_2020.pdf - w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
 • pdf Nr_7_2020.pdf - w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_8_2020.pdf - w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 6 przy ul. Tujowej.
 • pdf Nr_9_2020.pdf - w sprawie: wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 • pdf Nr_10_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_12_2020.pdf - w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 10 przy ul. Wałowej
 • pdf Nr_13_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 oraz określenia jego zadań
 • pdf Nr_14_2020.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.
 • pdf Nr_15_2020.pdf - w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 13 przy ul. Spokojnej.
 • pdf Nr_16_2020.pdf - w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 13 przy ul. Spokojnej.
 • pdf Nr_17_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_18_2020.pdf - wprowadzające "Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Opocznie".
 • pdf Nr_19_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 19 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_20_2020.pdf - w sprawie: przyjęcia planu finansowego na 2020 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_21_2020.pdf - w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
 • pdf Nr_22_2020.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_23_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_24_2020.pdf - w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej.
 • pdf Nr_25_2020.pdf - w sprawie: sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2019 dla celów korekty podatku odliczonego w 2019 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2019 r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w 2020 r.
 • pdf Nr_26_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • pdf Nr_27_2020.pdf - w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia