Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2016

 • pdf Analiza - 2016.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno 2016

ZMIANA METODY NALICZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 7 zł osoba/miesiąc

Informujemy mieszkańców Gminy Opoczno, że od 1 lutego 2017 roku zmienia się metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty.

Rada Miejska w Opocznie uchwałą Nr XXVII/323/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniła metodę naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami w/w uchwały opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zmianie ulega również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr XXVII/324/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku).

W związku z powyższym niezbędne jest ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 28 lutego 2017 roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2017 r. będzie wynosiła:

 • 7,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 • 14,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Druk deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz ze strony internetowej www.bip.opoczno.pl (zakładka: Gospodarka odpadami). Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 44 736 31 20.

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Opocznie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska, budynek A, parter, pokój nr 2, w godzinach pracy tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 7.30 - 16.30, piątek w godz. 7.30 - 14.30.

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka opłaty zostanie określona w drodze decyzji naliczającej opłatę, tak jak w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OPOCZNO

Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 czerwca 2016 roku.

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Opocznie podjęła Uchwałę Nr XX/203/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 17 maja 2016 roku, poz. 2223).

Zgodnie z ww. Uchwałą zostały ustalone następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego:

 

Odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 10 zł - gospodarstwo domowe 1 osobowe;

2) 17 zł - gospodarstwo domowe 2 osobowe;

3) 24 zł - gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób;

4) 30 zł - gospodarstwo domowe powyżej 5 osób.

Odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 20 zł - gospodarstwo domowe 1 osobowe;

2) 34 zł - gospodarstwo domowe 2 osobowe;

3) 48 zł - gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób;

4) 60 zł - gospodarstwo domowe powyżej 5 osób.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 250) właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty oraz prawidłowość deklaracji należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Opocznie w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OPOCZNO

 

 • Zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 8 kwietnia 2016 roku, poz. 1602) właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania  z dołu w następujących terminach:

1) styczeń, luty, marzec - do 31 marca danego roku;

2) kwiecień, maj, czerwiec - do 30 czerwca danego roku;

3) lipiec, sierpień, wrzesień - do 30 września danego roku;

4) październik, listopad, grudzień - do 20 grudnia danego roku.

 • Zmiana formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 maja 2016 roku obowiązuje nowy druk deklaracji, który określony został w Uchwale Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 13 kwietnia 2016 roku poz. 1696).             

Formularz deklaracji znajduje się na stronie www.bip.opoczno.pl w zakładce: druki urzędowe do pobrania oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, budynek A, pokój nr 2.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2015

 • pdf Analiza.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opoczno 2015

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2016 ROKU.

W związku ze zmianą zapisów w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) w zakresie zwiększenia częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Opoczno.

Informujemy, iż wszelkie nieprawidłowości w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Opoczno należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska pod nr telefony (44) 736 31 20 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie przypominamy o funkcjonowaniu na terenie gminy Opoczno Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ten znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie, czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 700-1500, w piątek w godz. 700-1800. Do punktu można bezpłatnie dostarczyć segregowane odpady komunalne m.in. papier, plastik, odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, elektryczne, metale, zużyte opony, odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, leki) itp.

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 • pdf HARMONOGRAM.pdf - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW MIASTA OPOCZNA
 • pdf HARMONOGRAM.pdf - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO


Informujemy, że odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie,  ul Krótka 1, 26-300 Opoczno, firma ta wygrała przetarg na terenie Gminy Opoczno.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2014

 • pdf Analiza 2014.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opoczno 2014.

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W Gminie Opoczno GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna.

Od 1 lipca 2014 roku GPSZOK czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w piątek w godzinach od 7.00 do 18.00.

Do GPSZOK mieszkańcy gminy Opoczno mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z drewna;
 • opakowania z metalu; 
 • opakowania ze szkła;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)*
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**

* Do GPSZOK jednorazowo można przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120 l.

** Do GPSZOK można oddać do 2 m3 odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj!!!!

GPSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców gminy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą GPSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj!!!

Pracownicy GPSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść oraz w którym pojemniku lub koszu umieścić.  ZARÓWNO  ZAŁADUNEK, TRANSPORT, JAK I ROZŁADUNEK LEŻY PO TWOJEJ STRONIE.

 

Informacje dotyczące aktualnych przepisów/porad w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Informujemy, iż można na bieżąco zapoznawać się z aktualnymi przepisami, poradami w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. Poniżej podajemy link do stron internetowych 

http://www.naszesmieci.mos.gov.pl/

http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/

 

Ulotka informacyjna.

 • pdf ulotka.pdf - Ulotka informacyjna - SEGREGUJMY ODPADY CHROŃMY ŚRODOWISKOPŁAĆMY MNIEJ!!!!

Formularz deklaracji do pobrania - plik PDF.

Formularz deklaracji do pobrania - DOC (WORD)

Wykaz firm mogących odbierać odpady komunalne.

Uchwały do pobrania

 • pdf Nr_XXVII_324_2016.pdf - Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno.
 • pdf Nr_XXVII_323_2016.pdf - Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.
 • pdf Nr_XXII_220_2016.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Nr_XXII_218_2016.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_170_2016.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXXI_322_13.pdf - w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych