Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenia na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Zapraszenie na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 5 października 2018 roku o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XLVIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 6. Zapytania i interpelacje radnych.
 7. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 8. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
 9. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2017/18 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
 10. Sprawozdanie z wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Opoczno na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Klub Sportów Walki „K.O. Opoczno”,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029,
  3. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
  4. zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych,
  5. zmiany uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno,
  6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie,
  7. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie,
  8. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie,
  9. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz