Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018r. o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 – ocena.
 3. Bezrobocie w Gminie Opoczno w roku 2017.
 4. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 5. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017r.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 20 marca 2018r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie Opoczno w roku 2017.
 3. Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów dotyczących rolnictwa.
 4. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 marca 2018r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 – ocena.
 3. Bezrobocie w Gminie w roku 2017. Informacja na temat prac interwencyjnych w roku 2017.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2017r.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Łączek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 marca 2018r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6.   

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 3. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017 rok – całkowity koszt zadania.
 4. Informacja na temat Strategii Gminy Opoczno  na lata 2016 – 2020.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca stycznia i lutego br.
 2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 – ocena.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 5. Ocena realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
 6. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie Opoczno w roku 2017.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 8. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XLII Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 23 marca 2018 roku o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.     

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołów z obrad  XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 6. Zapytania i interpelacje radnych.
 7. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie Opoczno w roku 2017.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu  wspierania rodziny za 2017r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 9. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 – ocena.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017r.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za 2017r.
 12. Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 13. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2017r. - całkowity koszt zadania.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie,
 2. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie,
 3. przekazania środków finansowych dla policji,
 4. udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Opoczyńskiego,
 5. zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2018,
 6. zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029,
 7. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
 8. podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 1. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Opoczno,
 2. likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
 3. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
 4. powierzenia Spółce Gminnej: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie zadania własnego Gminy Opoczno z zakresu spraw gminnych dróg,  
 5. wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Opoczno,
 6. przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2018”,
 7. przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie utworzenia   jednostki pomocniczej Gminy tj. Osiedla Ustronie w Opocznie,
 8. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora SP im. AK „Doliniacy” w Libiszowie.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz