Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu  21 października 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Czystość i porządek w gminie.
 3. Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. o godz.  15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Kontrola wydatków na sport za 2018 rok.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Kontrola na miejscu (wizja lokalna) dotycząca zakupu drogi na Wymysłów w kierunku CMK.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca lipca i września br.
 2. Zapoznanie się ze skargą Pani A.W. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie - c.d.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja na temat wypoczynku letniego uczniów. 
 3. Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za 2018/2019 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
 4. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.
 5. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek


 

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zapraszam na XII sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 29 października 2019r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr X i XI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 6. Analiza bieżącej sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S. A. w centrum Opoczna.
 7. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019.
 8. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2018/2019 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
 9. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
 10. Założenia do podjęcia uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,
  e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie,
  g) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,
  h) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości lokalowej,
  i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnej w m. Opocznie obr. 19 przy ul. Kuligowskiej,
  j) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
  k) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno,
  l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
  m) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  n) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
  o) przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023,
  p) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 – 2023.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba