Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 roku o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.   

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XXXIX sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 6. Zapytania i interpelacje radnych.
 7. Sprawdzania z prac Komisji Rady za rok 2017.
 8. Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty gruntowe.
 9. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.
 10. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Opoczyńskiego,
 2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
 3. określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło” w Opocznie utworzonego przez organizację pozarządową,
 4. uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029,
 5. uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2018,
 6. aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2020”,
 7. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,
 8. wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta i Gminy Opoczno,
 9. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno,
 10. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno.
  12. Zapytania i wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 8.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017 r.
 2. Budżet gminy na rok 2018.
 3. Sprawozdanie z prac Komisji za rok 2017.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 8.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017 r.
 2. Budżet gminy na 2018 r.
 3. Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2017.
 4. Straż Miejska – wydatki i wpływy.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017 r.
 2. Budżet gminy na 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 r.
 4. Straż Miejska – wydatki i wpływy.
 5. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2017 r.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017 r.
 2. Budżet gminy na rok 2018.
 3. Zatrudnienie w placówkach oświatowych.
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 r.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Łączek


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2017 r.
 2. Budżet gminy na 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 r.
 4. Straż Miejska – efekty realizacji działań.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski