Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenia na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz.15.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok.
 3. Kontrola zasadności wydatków na szkoły prywatne finansowane z budżetu Gminy Opoczno w roku 2018.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 16.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Rozpatrzenie skargi Pani E.S. i M. W-K. z dnia 5.02.2019 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jolanta Łuczka - Nita


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 3. Opieka zdrowotna w szkołach.
 4. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony przeciwpożarowej - sprawozdanie finansowe za 2018r.
 5. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 3. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny dzieci/ - informacja.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Rekrutacja do szkół.
 3. Bezpieczeństwo w gminie - zachowania wśród nieletnich.
 4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.
 5. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jolanta Łuczka - Nita


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 3. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 4. Stan sanitarno - weterynaryjny na terenie gminy Opoczno.
 5. Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 3. Funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 4. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek


 

Zaproszenie na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) uprzejmie zapraszam na VII sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr VI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich w roku 2018.
 6. Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy w kontekście bezpieczeństwa.
 7. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2018.
 8. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2018 – koszty funkcjonowania OSP.
 9. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018r.
 10. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. współpracy Gminy Opoczno z Gminą Jarocin,
 2. wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno,
 3. przekazania środków finansowych dla Policji,
 4. ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2034,
 6. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
 7. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 8. uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie,
 9. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
 10. odstąpienia od uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2,
 11. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba