Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opocznie

 • pdf Informacja.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 19/SHŚr-HK/2019 z wodociągu publicznego Opoczno z dnia 22.07.2019 r.
 • pdf Informacja.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 21/SHŚr-HK/2019 z wodociągu publicznego Kraśnica z dnia 22.07.2019 r.
 • pdf Informacja.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 22/SHŚr-HK/2019 z wodociągu publicznego Januszewice z dnia 22.07.2019 r.

Ogłoszenie

 • pdf Rol.5535.2.2019.pdf - 24.07.2019 r. - Ogłoszenie Burmistrza Opoczna dotyczące przedłużenia procedur związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych

Obwieszczenie

 • pdf WA.RUZ.421.114.2019.MJ - 28.05.2019 r. - Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacja

 • pdf WA.RUZ.421.114.2019.MJ - 28.05.2019 r. - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Informacja

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2019 roku (Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 595/18)

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 • pdf Informacja.pdf - Informacja dotycząca opłaty retencyjnej
 • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
 • pdf Stanowisko.pdf - Stanowisko Wód Polskich dot zmniejszenia naturalnej retencji

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Opoczyńskiego

 • pdf Pomoc prawna.pdf - Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - 11.01.2019 r. - Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim

Zawiadomienie

 • WA.ZUZ.3.421.151.2019.IM.pdf - 05.08.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.151.2019.IM.pdf - 18.06.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.200.2019.MS.pdf - 19.04.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego - zbiornika retencyjno-rozsączającego
 • pdf WA.ZUZ.3.421.107.2019.DM.pdf - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. z dnia 02.01.2019 r. znak: WA ZUZ.421.880..2018DM
 • pdf WA.ZUZ.3.421.1019.2018.2019.IM.pdf - 15.03.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia na terenie szkółki leśnej w m. Bukowiec Opoczyński działka o nr ewid. 913, gmina Opoczno, powiat opoczyński.
 • pdf WA.ZUZ.3.421.981.2018.DŁ.pdf - 12.02.2019 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
 • pdf WA.ZUZ.3.421.887.2018.MS.pdf - 21.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu wód opadowych i roztopowych 0 160 mm na działce 911/2 w obr. Ogonowice
 • pdf WA.ZUZ.3.424.186.2018.IK_IM.pdf - 12.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o potwierdzeniu przejęcia przez następce prawnego spółki.
 • pdf WA.ZUZ.3.421.880.2018.DM.pdf - 10.12.2018 r. - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu komunikacyjnego

Informacja - Budowa Kanalizacji deszczowej w ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego w Opocznie

Obwieszczenie

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - Informacja z dn. 19.06.2018 r. o konieczności ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - Informacja z dn. 30.11.2017 r. w związku z płatnościami za czynsz dzierżawy

Ogłoszenie

 • pdf Ogłoszenie - 16.08.2017.pdf - W związku z Opracowaniem uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin: Opoczno i Poświętne Urząd Miejski w Opocznie w załączeniu przedstawia pismo nr SP/2017/08/007 Spółki LAS- R Sp. Z o. o. ul. Snycerska 34/13 30-817 Kraków dot. realizacji w/w zadania

Ogłoszenie o konsultacjach

 • pdf ogl_konsultacje.pdf - Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych, dotyczących projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018r.

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług medyczno – opiekuńczych

Urząd Marszałkowski w Łodzi - OBWIESCZENIE

 • pdf projekt_uchwaly.pdf - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny

 • pdf Zarządzenie.pdf - Sygn. akt. I/Ns 140/12 w sprawie wniosku Gminy Opoczno o zezwolenie na złożenie do depozytu. (Data publikacji: 3.09.2015 r.)

Obwieszczenia Marszałka Województwa Łódzkiego

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi

Informacja dotycząca odbudowy zalewu

 • pdf Zalew.pdf [900 KB] - Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie przy ul. 17-go Stycznia
 • pdf Zalew_info.pdf [40 KB] - Informacja na temat renowacji i odbudowy zalewu wraz z modernizacją jazu ul. 17-go Stycznia w Opocznie