Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Podstawa Prawna Działania Urzędu

Urząd działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późń. zm.)
  • Statutu Miasta Opoczno
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Kontrola działalności

Działalność Urzędu Miejskiego w Opocznie jest poddawana czasowym kontrolom przez:

  • Audyt (wewnętrzny)
  • Regionalną Izbę Obrachunkową
  • Najwyższą Izbę Kontroli
  • Urząd Skarbowy
  • Urząd Wojewódzki w Łodzi